غیبت در آزمون

برای غیبت غیر موجه در آزمون‌های نهایی نمره صفر منظور خواهد شد و چنانچه دانش‌آموزی در آزمون‌های نهایی غیبت موجه داشته باشد آن درس از درس‌هـای وی حـذف خواهـد شـد. ‌غیبـت در آزمـون نهایی خرداد‌ماه (موجه یا غیر موجه)، به منزله درج نمره خام صفر در محاسـبه نمره کل سـابقه ‌تحصیلی است‌. دانش‌آموزان دارای غیبت موجه یا غیر موجه باید با رعایت سایر شرایط مجددا امتحان دهند. لازم به ذکر است که تنها نمره خرداد‌ماه به عنوان سابقه تحصیلی محسوب خواهد شد.

ترمیم نمره

متقاضیان می‌توانند برای ایجاد سـابقه و ترمیم نمره‌، دروس مورد نظر خود را صرفا در نوبت خرداد‌ماه انتخاب و در آزمون مربوط شـرکت کنند. (از نوبت امتحانی خرداد ماه 1402 و پس از آن، سابقه تحصیلی صرفا شامل نتایج آزمون‌های نوبت خرداد‌ماه است). هر متقاضی صرفا یک بار مجاز به ایجاد سابقه و یک بار ترمیم نمره برای هر عنوان درسی است. برای داوطلبانی که در آزمون ترمیم نمره دروس سوابق تحصیلی شرکت می‌کنند‌ (در یک درس دارای چند نمره هستند) بیشترین نمره تراز هر درس برای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می‌شود.

تخلفات

فعالیت‌هایی نظیر: همراه داشـتن جزوه، یادداشـت و وسـایل غیرمجاز (تلفن همراه، بی‌سیم، ساعت هوشمند، وسایل ارتباط الکترونیکی، دستگاه‌های‌ حافظه‌دار، اسـلحه (سـرد و گرم) و…) ‌در جلسـه‌ آزمون، علامت‌گذاری در برگه پاسـخ‌نامه، تقلب، رد و بدل کردن یادداشـت، تعویض اوراق آزمون یا پاسـخ‌برگ‌های مربوط، امحا و پاره‌کردن پاسخ‌برگ‌ها توسط دانش‌آموز، بیرون بردن برگه امتحانی، اخلال در نظم جلسه، خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آن‌ها، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه، افشای سوالات آزمون یا تلاش برای دستیابی و افشای آن‌ها و… تخلف محسوب می‌شود و قانون برای ‌هر کدام، مجازاتی تعیین کرده است.

تبصره «تک‌ماده


اگر دانش‌آموزی از مجموع دروس نهایی دوره دوم متوسطه در 4‌ عنوان درسی، نمره 7‌ کسب کند؛ یعنی در این چهار درس حد نصاب نمره قبولی را به دست نیاورد، در صورتی که معدل کل وی کمتر از 10 نباشد، می‌تواند از تبصره یا همان تک‌ماده استفاده کند و از دور‌ه متوسطه دوم فارغ‌التحصیل شود.