بیشتر بخوانیدبیشتر بخوانید

فرایند طراحی و تصحیح آزمون‌های نهایی چگونه است ؟


الف) سؤالات چگونه طراحی می شوند

طراحـی سوالات آزمون‌هـای نهایـی چنـد روز قبـل از برگـزاری آزمـون، در قرنطینه و امنیت کامـل و با کمک گروهـی از دبیران باتجربه در مرکز ارزشـیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش، با همکاری معاون آموزش متوسـطه و نمایندگان دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسـی متوسـطه نظری انجام می‌شود

بیشتر بخوانید بیشتر بخوانید…

ب) سوالات آزمون نهایی چگونه سوالاتی هستند؟

 

انواعی از سوالات در آزمون نهایی قابل طرح‌اند که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

 

*‌مشابه آن‌ها در قالب‌های گوناگونی مانند فعالیت، تمرین، خود را بیازمایید و خودارزیابی در کتاب‌های درسی آمده‌اند. 

 

*در چارچوب محتوای کتاب هستند، اما می‌توانند عینا‌ همان پرسش‌های موجود کتاب درسی نباشند.  

 

*ممکن است که بیش از یک راه‌حل و یک جواب داشته باشند؛ پس دانش‌آموزان می‌توانند پاسخ‌های متفاوتی به آن‌ها بدهند.

 

*می‌توانند داده‌محور و شاهد‌محور باشند. در این نوع سوالات، دانش، داده‌ها و اطلاعات موردنیاز در اختیار دانش‌آموز قرار داده می‌شود تا با بررسی آن‌ها به سوالات پاسخ دهد. 

 

*دانش‌آموزان را به تأمل و تفکر بیشتر ترغیب و به آن‌ها کمک می‌کنند تا یادگیری خود را به موقعیت جدید تعمیم دهند.

 

 *به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا درک قوی‌تری از یک موضوع داشته باشند و با موضوعات دیگر یا دنیای واقعی ارتباط برقرار کنند. 

 

*دانش‌آموزان را تشویق می‌کنند تا با استفاده از دانش و مهارت‌های خود، موضوع را در سطح عمیق‌تری بررسی کنند.

 

*نمی‌توان با بله و خیر یا یک پاسخ ساده و چندکلمه‌ای به آن‌ها پاسخ داد، بلکه از دانش‌آموزان می‌خواهند تا نظرات و دلایل خود را ارائه کنند.

 

*تنها دانسته‌های دانش‌آموزان را اندازه نمی‌گیرند، بلکه مطالب جدیدی به آن‌ها یاد می‌دهند تا بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند، یادگیری خود را نظارت و هدایت کنند و از این طریق احساس رشد و عاملیت را در آن‌ها تقویت می‌کنند.

*در قالب‌های متفاوتی مانند کوتاه پاسخ، درست/ نادرست، کشف ارتباط و تشریحی ارائه می‌شوند‌.

 

ج) برگه‌های آزمون نهایی چگونه تصحیح می‌شوند‌؟

 

پس از برگزاری آزمون و پیش از ارسال پاسخ‌برگ‌ها به مصححان، راهنمای تصحیح سوالات که توسط طراحان سؤال آماده شده، در اختیار ناظران دفتر تألیف کتاب‌های درسی و دبیرخانه راهبری آن درس قرار می‌گیرد تا از نظر میزان دقت و جامعیت پاسخ‌ها، بررسی شوند. راهنمای تصحیح باید به‌گونه‌ای باشد که هر‌گونه جواب صحیحی را، حتی اگر در کتاب درسی نباشد، در برگیرد تا دانش‌آموزانی که با خلاقیت و ادبیات خاص خود به سوالات پاسخ صحیح می‌دهند، نمره کامل بگیرند. کار تصحیح پاسخ‌برگ‌های آزمون نهایی به‌ صورت الکترونیکی و بلافاصله پس از تأیید راهنمای تصحیح، توسط مصححین آغاز می‌شود. در این روش، بر‌اسـاس شـیوه‌نامه مربوط، پاسـخ‌برگ شـرکت‌کنندگان، اسـکن و در سـامانه بارگذاری می‌شـود. سـپس سـربرگ پاسـخ‌برگ‌ها که حاوی مشـخصات شرکت‌کنندگان است، توسط سامانه جدا و پاسخ‌برگ‌ها برای مصححان مستقر در یکی از استان‌های کشور (به‌جز استان محل تحصیل شرکت‌کننده) ارسـال و دو بار توسـط دو مصحح مسـتقل نمره‌گذاری (تصحیح) می‌شـود. درصورتیکه اختلاف نمرات این دو مصحح، یک نمره یا کمتر باشـد، میانگین نمرات آن‌ها توسط سامانه محاسبه و به‌عنوان نمره نهایی ثبت و اگر اختلاف نمره دو مصحح بیش از یک نمره باشد، پاسخ‌نامه به مصحح سوم ارجاع داده می‌شود. ‌تمامی این فرآیند دقیق و زمان‌بر برای آن است که حقی از هیچ دانش‌آموزی تضییع نشود و نمره‌ کسب شده، نمره واقعی دانش‌آموز باشد.