آزمون نهایی چگونه برگزار می‌شود؟ مقررات آزمون‌های نهایی کدام‌اند؟

آزمون نهایی چگونه برگزار می‌شود؟ مقررات آزمون‌های نهایی کدام‌اند مکان و زمان آزمون ‌آزمون نهایی در حوزه آزمون برگزار خواهد شد و احتمالا هر حوزه آزمون، مختص یک رشته تحصیلی…